Renditingimused

RENDI LÜHITINGIMUSED

• Tööaeg E-R 8.30 – 20.30, L-P vastavalt kokkuleppele.
• Väljaspool tööaega teenindatakse ainult eelneva kokkuleppe alusel. Võib lisanduda lisatasu alates 10.00€ kord.
• Sõiduki kohaletoomine Tallinna piires on tasuta, juhul kui pole märgitud teisiti.
• Sõiduki välipesu ja salongi kuivkoristus kuulub rendihinna sisse. Kui sõiduk vajab tagastamisel salongi keemilist puhastust, tuleb selle eest tasuda teenustasu 200.00€.
• Sõidukis on keelatud tarbida alkoholi ja suitsetada. Keelu eiramisel leppetrahv 200.00€.
• Sõiduk antakse rentnikule üle täis kütusepaagiga ja tuleb tagastada samuti täis kütusepaagiga. Kui sõidukit ei tagastata täis kütusepaagiga tuleb tasuda tankimise teenustasu 10.00 €+ puuduv kütus vastavalt tankla hinnakirjale, kus toimub täiendav tankimine.
• Renditeenuste eest tasumine toimub ettemaksena või koheselt enne sõiduk üle andmist, juhul kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.
• Autot on võimalik rentida alates 20 eluaastast, omades 1 aastast juhistaazi.
• Auto rentimiseks on vajalikud kehtiv juhiluba, isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja krediitkaart/deebetkaart krediitkaardi võimalustega.
• Pangakaardilt broneeritav tagatissumma alates 200.00 – 300.00€ vastavalt sõidukile. Tagatiseks ei aksepteerita sularaha.
• Kaskokindlustuse omavastutus on autodel 300.00€.
• Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi, teenustasu trahvi käitlemise eest 25.00€. Trahvid, millest rendileandjat ei teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt koos teenustasuga käitlemise eest.
• Rendilepingut on võimalik sõlmida ainult isikul, kelle on kehtiv juhtimisõigus ning kes esitab kehtiva juhiloa, koos enda nimel oleva pangakaardiga, millel broneeritakse tagatissumma. Kui rendiperioodi alguses selgub, et juhtimisõigus ei kehti või krediitkaart ei kuulu rendilepingut sõlmivale isikule , ei väljastata sõidukit ning samuti ei kuulu tagastamisele mistahes eelnevalt tehtud ettemaksed.
• Kui rentija juhiluba on väljastatud väljaspool EU-d, võib Eestis mootorsõidukiga liiklemiseks lisaks riiklikule juhiloale vaja minna ka rahvusvahelist juhiluba. Kui riiklik juhiluba Eestis ei kehti ja puudub rahvusvaheline juhiluba, siis sõidukit ei väljastata.
• Juhiloa kehtivust on võimalik kontrollida Maanteeameti kodulehel >>>
• Sõiduki tehnilise rikke korral ei kuulu rendileandja poolt kandmisele reisi katkemise kulud (hotellide broneerigud, reisi jätkamise / koju tagasi tuleku kulud jne). Kui tehniline rike ei ole põhjustatud kliendi hooletusest, siis sõiduki tagasi toomise kulud jäävad rendileandja kanda. Soovituslik on teha reisikindlustus, mis sisaldab ka kaitset reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud Teie kindlustusandja.
• Sõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma rendileandja kirjaliku loata keelatud. Sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud nõutakse sisse 2000.00 € leppetrahvi ja hüvitamisele kuuluvad mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju.
• Täiendavad õigused/kohustused/teenustasud/trahvid on välja toodud allpool, rendilepingu üldtingimustes.

Rendileandjal on õigus keelduda sõiduki rentimisest või tühistada eelnevalt tehtud broneering ühepoolselt!


RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 2016

1. MÕISTED, LEPINGU OLEMUS JA REGULEERIMISOBJEKT
1.1. Siin ja edaspidi on kasutusel järgmised lühendid ja mõisted: A) Tingimused – käesolevad sõiduki üüri standardtingimused, mis on aluseks sõiduki üürimisele ja kasutamisele; B) Rendilendja – lepingu esiküljel märgitud äriühing; C) Rentnik – lepingu esiküljel kliendina märgitud isik, kes saab üürileandjalt õiguse sõiduki kasutamiseks vastavalt käesolevale lepingule; D) Leping – üürileandja ja kliendi vaheline üürileping, mis koosneb käesolevatest tingimustest ja esiküljel sätestatud eritingimustest; E) Sõiduk – lepingu esiküljel märgitud sõiduk, mille kasutusõigus kuulub üürileandjale ning mille üürileandja annab vastavalt lepingule kliendi kasutusse.
1.2. Käesolevad tingimused sätestavad kliendi õigused ja kohustused sõiduki kasutamisel. Klient on teadlik, et sõiduki kasutusõigus kuulub üürileandjale ning ta ei oma volitusi lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele (mh sõiduki võõrandamiseks). Sõiduki üürimine või üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel üürileandjaga. Üürileandja lubab kliendil sõidukit kasutada vastavuses käesolevate tingimustega.
1.3. Üürileandja teeb käesolevad tingimused kliendile hiljemalt lepingu sõlmimisel kättesaadavaks. Lepingu allkirjastamisega kinnitab klient, et on käesolevaid tingimusi lugenud ning kohustub neid täitma.
1.4. Leping sõlmitakse ühe sõiduki kasutamiseks perioodil, mis on sätestatud lepingus ja kuni sõiduk on uuesti üürileandja otseses valduses („üüriperiood“). Tingimuste sätted, mille olemusest see tuleneb, ei kaota kehtivust ka sõiduki tagastamise järel.

2. SÕIDUKI ÕIGUSTATUD KASUTAJA
Vastavalt lepingule võivad sõidukit juhtida ainult klient ja/või teised isikud, kes on üürileandja poolt märgitud lisajuhina lepingusse. Sõidukit ei või juhtida isik (kaasa arvatud klient):
2.1. kes ei vasta üürileandja või seaduse poolt esitatud nõuetele juhiloa kehtivuse, isiku vanuse ja/või muude võimalike piirangute osas;
2.2. kes on alkohoolsete, narkootiliste või muude ainete mõju all, mis pärsivad teadvust ja reageerimisvõimet („joobeseisund“), või kes on üleväsinud.

3. ÜLDSÄTTED
3.1 Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb Sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta ja –ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga
pretensioonide lahendamiseni.
3.2 Rendipäeva pikkus on 24 tundi.
3.3 Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse Rentnikule üle täis kütusepaagiga ja Rentnikul on kohustus sõiduk tagastada täis kütusepaagiga.
3.4 Rendiautos on keelatud suitsetada ja tarbida alkoholi. Antud keelu eiramise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi.
3.5 Sõidukit tohib kasutada ainult lepingul märgitud riikides. Antud punkti rikkumise korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi.

4. RENTNIKU ÕIGUSED
2.1 Rentnikul on õigus saada endale Sõiduki kasutamisest saadav tulu (vili).
2.2 Kui Rentnik ei nõustu Rendileandja poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul alates nõude kätte saamise päevast. Hagi
tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.
2.3 Rentnikul on õigus tagastada auto puhastamata. Olukorras, kus Rentnik kasutab enda õigust tagastada auto puhastamata, on Rendileandajal õigus esitada Rentnikule
kahekümne nelja (24) tunni jooksul pärast sõiduki tagastamist pretensioone auto vigastuste kohta.

5. RENTNIKU KOHUSTUSED
5.1 Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on Rentnik kohustatud tasuma viivist 0.19% päevas tasumata summalt.
5.2 Rentnik on kohustatud Sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist, veenduma selle sobilikkuses ja tehnilises korrasolekus ning tegema vastavasisulise märke rendilepingule. Allkiri lepingul tähendab pretensioonide puudumist.
5.3 Rentnik kohustub Sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile ja headele tavadele.
5.4 Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).
5.5 Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne.
Vastasel korral on Rendileandjal õigus Rentnikult nõuda leppetrahvi ja tekitatud kahjude hüvitamist.
5.6 Rentnik on kohustatud Sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Ehitusseaduse mõttes.
5.7 Rentnik on kohustatud Sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. lisajuhile, kes on märgitud käesoleval lepingul.
5.8 Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu Sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima sõiduki tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel
sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnikul on kohustus kontrollida õlide ja muude vedelike olemasolu süsteemides. Juhul, kui sõidukile tekkinud vigastus on tingitud
õlide või muude vedelike vähesusest või puudumisest süsteemis, kannab kõik sõiduki remontimisega seotud kulud rentnik.
5.9 Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
5.10 Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida Rendileandjale ja kolmandatele isikutele kahju tekkimist.
5.11 Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on Rentnik kohustatud viivitamatult teavitama Rendileandjat juhtunust. Kui tegemist on olukorraga, kus Rentnikul tekib seadusest tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on rentnik kohustatud seda tegema.
5.12 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki lepingul märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ettenähtud ajal. Sõidukit ei tohi hüljata. Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud viivitatud aja eest tasuma renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis rendileandjale seoses hilinemisega tekib.
5.13 Kahju tekkimisel Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik ja teine juht kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel
esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks, võib seda esitada Rendileandjale ka lepingul toodud e-maili
aadressile, varustades seletuse digitaalallkirjaga.
5.14.Kui Sõiduki salong vajab tagastamisel keemilist puhastust, tuleb Rentnikul tasuta keemilise puhastuse eest teenustasu.
5.15 Rentnik kohustub Rendileandja nõudmisel koheselt tasuma kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine. Ühegi kahju maksmine ei vabasta Rentniku renditasu maksmisest nende päevade eest, millal kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.

6. RENTNIKU VASTUTUS
6.1 Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahjud kannab Rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra). Omavastutuse summa on märgitud rendilepingule. Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kui kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik hüvitama Rendifirmale kõik tekkinud kahjud.
6.2 Rentnik vastutab täielikult kõikide Sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.
6.3 Sõiduki kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju Rentnik.
6.4 Kui Rentnik või teine juht on oma teoga (tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju Rendileandjale või kolmandale isikule tahtlikult, kannab Rentnik kahju täielikult.
6.5 Rentnik kannab kahju täielikult, mis on tekitatud kui Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.
6.6 Kui Rentnik annab Sõiduki üle kolmandale isikule, kannab Rentnik täielikult Rendileandjale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju.
6.7 Kui Sõiduk on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 20% renditud Sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, juhul kui Rentnik tagastab Rendileandjale Sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsioonipuldi. Juhul kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul Sõiduki dokumente, signalisatsioonipulti ja võtmeid Rendileandjale ei tagasta, on Rentnik vastutav Sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendileandjale tekitatud kahjud. Kui Sõiduk on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendileandja ees Sõiduki täisväärtuse pluss kahe kuu renditasu ulatuses.
6.8 Sõidukile tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remodiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Sõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
6.9 Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik.
6.10 Sõiduki dokumentide, võtmete ja purunenud rehvi ja/või velje eest või puuduliku varustusega Sõiduki tagastamisel tasub Rentnik Rendileandjale kõik kadunud või purunenud esemete asendamise kulud.
6.11 Sõiduki tagastamisel kütusepaagiga, mis ei ole sellele sõidukile ettenähtud kütusega täielikult täidetud, maksab Rentnik tankimistasu 10.00 € ja puuduva kütuse maksumuse.
6.12 Sõiduki hülgamisel tasub Rentnik Rendileandjale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.
6.13 Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduserikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid vastavalt seaduses sätestatud korrale ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel. Parkimistrahvid, millest Rendileandjat ei ole teavitatud, nõutakse hiljem sisse kahekordselt.
6.14 Kui Rentnik osaleb Sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendileandja kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub Rentnik lisaks omavastutusele ühekordset leppetrahvi.

7. RENDILEANDJA KOHUSTUSED
7.1 Rendileandja kohustub Sõiduki rentnikule üle andma lepingul märgitud kohas ja ajal.
7.2 Rendileandja kohustub täitma lepingut heas usus.
7.3 Rendileandja kohustub teostama Sõiduki regulaarset tehnilist hooldust.

8. RENDILEANDJA ÕIGUSED
8.1 Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha.
8.2 Rendileandjal on õigus kontrollida Sõiduki seisundit ja selle korrashoidu.
8.3 Rendileandjal on õigus jälgida sõiduki liikumist ja kasutust sõidukisse paigaldatud jälgimisseadme abil.
8.4 Rendileandja määrab Sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse, sõltumata Sõiduki asukohast.
8.5 Rendileandjal on õigus loobuda Sõiduki rentimisest, lõpetada Rendileping ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui Rentnik või teine juht äratab kahtlust, rikub Rendilepingu tingimusi, ei tule toime Rendisõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud Rendilepingu sõlmimisel valeandmeid, kasutab Sõidukit pahatahtlikul eesmärgil, on Rendileandjat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või Rendileandja huvid.
8.6 Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ärajäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju
Rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on rendirisk.

9. ISIKUANDMED
9.1 Lepingu allkirjastamisega lubab klient üürileandjal oma isikuandmeid ning lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt üürileandja vajadustele, mille hulka kuuluvad statistiline analüüs, krediidivõimelisuse kontroll ning üürileandja varade kaitse. Lepingu rikkumisel kliendi poolt võib üürileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele lepingu rikkumisest üürileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.
9.2 Klient on teadlik, et Lyoness Europe AG poolt opereeritava kliendikaardi registreerimisel/kasutamisel ja/või sooduskoodi kasutamisel tema poolt sõiduki üürimisel on üürileandja kohustatud tema isikuandmed edastama kliendikaardi/sooduskoodi operaatorile.

10. TINGIMUSTE KEHTIVUS
Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused üürileandja ja kliendi vahel lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused kohtulikult vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

11. LEPPETRAHVID JA TEENUSTASUD
11.1 Rentnik tasub Rendileleandjale:
A) ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. kasutamise korral – 1000.00 € leppetrahvi ja hüvitab mh sõidukiga seotud kahjud;
B) liiklusõnnetusesega seoses, mille tõttu Rendileandja kindlustusriski koefitsent suureneb, lisaks omavastutusele ühekordset – 150.00 €. leppetrahvi
C) liiklusrikkumiste puhul, mis toovad kaasa sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt – 2000.00 € leppetrahvi;
D) kui rendileandjale esitatakse rentniku tõttu liiklus- või parkimistrahv –25.00 € teenustasu trahvi käitlemise eest;
E) sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud – 2000.00 € leppetrahvi ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;
F) sõiduki tagastamisel selleks lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud kohas ja ajal – kolmekordne rendi maksumuse ajatariif ja hüvitab mh sõiduki tagasitoomisega seotud kahju;
G) sõidukis alkoholi tarbimisel või suitsetamisel – 200.00 € leppetrahvi;
I) puuduva või rikutud autovõtme puhul – 400.00 € leppetrahvi;
J) puuduva(te) dokumendi/te puhul – 230.00 € leppetrahvi;
K) purunenud rehvi eest – 200.00 € leppetrahvi iga purunenud rehvi kohta;
L) puuduva või lõhutud lisavarustuse eest – 200.00 € leppetrahvi;
M) puuduva või lõhutud autovarustuse eest – 500.00 € leppetrahvi;
N) sõiduki salongi keemilise puhastuse vajaduse korral – 200.00 € teenustasu;
O) puuduva kütuse puhul – 10.00 € teenustasu ning iga kütuse liitri maksumuse;
11.2 Kõik teenustasud ja leppetrahvid sisaldavad käibemaksu.
11.3 Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri.
1.4 Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub rentnik hüvitama rendileandjale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.